ZSUHiG --> Szkolne Koło Caritas --> Statut

Statut

E-mail Print
Article Index
Statut
Postanowienia ogólne
Cel, zadania, środki
Członkowie koła, ich prawa i obowiązki
Władze i organizacja koła
Fundusze i majątek koła
Patron, święto, symbole
Przepisy końcowe
All Pages

Rozdział III

CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Koło zrzesza młodzież o światopoglądzie chrześcijańskim. Do Koła może należeć młodzież, która równocześnie należy do innych organizacji szkolnych, czy też ruchów katolickich.

§ 9
Członkiem Koła może być każdy uczeń, który wcześniej włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża wolę pełnego w nim uczestnictwa.

§ 10
Każdy członek Koła ma prawo:
1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Uczestniczyć w życiu i działalności Koła, oraz wpływać na jego decyzje podejmowane przez władze Koła.
3. Poręczać za kandydatów na członków Koła.
4. Posiadać legitymację, odznakę czy identyfikator podczas realizowania zadań podejmowanych przez Koło.

§ 11
Członkowie Koła zobowiązani są:
1. Żyć i pracować w Kole Caritas zgodnie z zasadami wiary i mądrości Kościoła oraz wskazaniami Dyrekcji Szkoły.
2. Dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się w trzech płaszczyznach modlitwa- słowo- czyn.
3. Dbać o dobre imię Caritas, Szkoły i Ojczyzny.
4. Wypełniać cele i zadania Statutu, a także decyzje władz Koła, a przede wszystkim troszczyć się o jego rozwój.
5. Uczestniczyć w zebraniach Koła i wszystkich pracach przez nie podejmowanych.
6. Wpłacać regularnie składki na rzecz Koła, których formę ustalają władze Koła. Mogą być to niewielkie kwoty pieniężne, zbiórki makulatury i materiałów wtórnych i inne.

§ 12
Przyjęcia na członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek dwóch członków zwyczajnych, po pozytywnie przeżytym okresie kandydatury i zgodą rodziców dla dzieci poniżej 18-go roku życia. Okres kandydacki nie może przekroczyć sześciu miesięcy.
Kandydaci mają te same obowiązki i prawa, co członkowie Koła zawsze jednak pod opieką zwyczajnych członków.
Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu święta patronalnego Caritas- Niedziela Miłosierdzia, lub w inny dzień ustalony z Dyrekcją Caritas.

§ 13
W działalność Koła mogą włączyć, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni lub z innej szkoły na zasadzie sympatyka Koła.

§ 14
Koło może skupić w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych.
1. Członkiem- seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był wcześniej członkiem zwyczajnym Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole. Członek- senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla, Koła, która decyzją Zarządu Koła otrzyma taki tytuł.


§ 15
Ne można ważnie przyjąć do Koła tego, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej i podlega karom kościelnym, administracyjnym lub szkolnym.

§ 16
Członkostwo w Kole ustaje w skutek:
1. Ukończenia lub zmiany szkoły.
2. Dobrowolnego wystąpienia.
3. Skreślenia z listy członków.
4. Karnego wykluczenia.

Skreślenie następuje w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań Koła, lub nieopłacenia składek członkowskich przez okres przynajmniej dwóch lat.
Wykluczenie z Koła następuje w przypadku działania na szkodę Koła, lub łamania postanowień Statutu, czy decyzji władz Koła oraz popełnienie czynu niegodnego.
Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu z Koła przysługuje odwołanie do Dyrekcji Caritas za pośrednictwem Zarządu Koła.

  

Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)