ZSUHiG --> Ekonomia na codzień --> Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Email Drukuj

REGULAMIN KONKURSU

WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości  ZSU-HiG w Przemyślu.
 2. Celem konkursu jest:
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
 • wzbogacenie refleksji na temat znaczenia planowania w aspekcie zakładania i prowadzenia własnej firmy,
 • kształtowanie przedsiębiorczych i aktywnych postaw uczniów,
 • poszerzenie wiedzy na temat czynników wpływających na powodzenie przedsięwzięcia,
 • rozwój umiejętności pracy z testem.

3. Konkurs skierowany  jest do uczniów wszystkich typów szkół tj. liceum, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej przy ZSU-H i G.

4. Osoby zainteresowane konkursem są proszone o zgłoszenie się do nauczycielek: p.Doroty Bijan, p.Doroty Duniewicz - Kufel sala A - 16 lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.

5.  Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie powołana komisja konkursowa w składzie:

 

 • Dorota Bijan - przewodnicząca
 • Dorota Duniewicz - Kufel - członek

 

6. Konkurs odbędzie się 8 listopada 2011r. o godz. 10.30 w sali A- 16 i będzie trwał 45 minut.

7. Konkurs będzie metodą testu zamkniętego.

8. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi.

9. Uczniowie, którzy osiągną najwyższą ilość punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

10.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.

11. Lista nagrodzonych uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.zsu-hig.edu.pl .

 

 

Olimpiada Przedsiębiorczości

      Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Tegoroczne hasło olimpiady brzmi "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Szczegóły można poznać na stronie internetowej tj: www.olimpiada.edu.pl lub u opiekuna p. Doroty Bijan. Termin zgłaszania upływa 31 października.

      Mamy nadzieję, że jak w poprzednich latach znajdą się uczniowie, którzy dostaną się na eliminacje okręgowe, a potem powalczą o kolejne szczeble.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników VII edycji Olimpiady, ich opiekunów merytorycznych i szkół
 Laureaci i opiekunowie laureatów z miejsc 1-5 otrzymają wysokiej klasy sprzęt komputerowy,
Laureaci i opiekunowie laureatów z miejsc 6-15 - palmtopy,
 Laureaci i opiekunowie laureatów z miejsc 16-25 - aparaty fotograficzne.

Stypendia dla najlepszych

Bank BGŻ ufunduje stypendia w wysokości 5 tys. zł dla 10 najlepszych laureatów VII edycji Olimpiady. Będą one wypłacane w transzach w ciągu 10 kolejnych miesięcy, począwszy od września 2012 r., na założone w Banku BGŻ konta osobiste laureatów.

Nagrody finansowe dla laureatów

Dzięki wsparciu Ministerstwa Skarbu Państwa każdy laureat Olimpiady otrzyma dodatkowo nagrodę finansową w wysokości 1500 zł.

Ułatwienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych.

1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych VII edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.

Książki biznesowe dla zawodników eliminacji okręgowych
Każdy zawodnik zakwalifikowany do eliminacji okręgowych VII edycji Olimpiady otrzyma wartościową publikację Wydawnictwa Difin.

Tekst: Dorota Bijan
Źródło: www.olimpiada.edu.pl

 

 


Olimpiada przedsiębiorczości

W założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie następujące cele:

 - uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona
   realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym;

- rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;

- doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji
   oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;

- rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji
   przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;

- tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;

- lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo  -techniczny;

 - zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych.

Tak różnorodne cele Olimpiady powodują, że uczestnicy nie tylko są oceniani pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności jej przełożenia na praktyczne umiejętności, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane poprzez przygotowywane przez uczestników projekty, a także rozwiązywanie przygotowanych case'ów i prezentacje na zadany temat.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.

Program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych - stałego i zmiennego.

 • Stały blok tematyczny dla wszystkich edycji Olimpiady obejmuje następujące obszary:
 • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
  Psychologiczne koncepcje człowieka. Potrzeby człowieka - rodzaje, hierarchia, zmiana potrzeb. Osobowość człowieka - typy osobowości, rozwój osobowości, samoocena, prezentacja własnej osoby. Istota asertywności, kreatywności i przedsiębiorczości. Role społeczne i organizacyjne. Stres - przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem. Komunikacja interpersonalna - rodzaje komunikacji, podstawy konstruktywnej komunikacji. Mechanizm motywacji człowieka - teorie motywacji, zasady skutecznej motywacji, narzędzia motywacji. Konflikty - rodzaje, przyczyny konfliktów, przebieg konfliktów, sposoby kierowania konfliktami. Negocjacje - uwarunkowania negocjacji, strategie negocjacji. Praca zespołowa - organizacja pracy, tworzenie zespołów, planowanie działań zespołowych, zasady funkcjonowania zespołów. Etyka.
 • Makrouwarunkowania przedsiębiorczości
  Gospodarka rynkowa - podmioty gospodarki rynkowej, popyt, podaż, okrężny obieg dochodów. Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy i jego mierniki. Wahania aktywności gospodarczej. Inflacja - przyczyny, rodzaje, sposoby walki z inflacją. Rola państwa w gospodarce - polityka gospodarcza, interwencjonizm państwowy, budżet państwa, polityka fiskalna, rola banku centralnego, polityka pieniężna. Rynek pracy - popyt na pracę, podaż pracy, bezrobocie, narzędzia przeciwdziałania bezrobociu. System finansowy gospodarki - rynek finansowy, instytucje finansowe, instrumenty finansowe, giełda. Gospodarka otwarta - wymiana międzynarodowa, kursy walutowe, bilans płatniczy, bilans handlowy. Globalizacja i integracja gospodarki.
 • Przedsiębiorczość w rodzinie
  Zachowanie gospodarstw domowych na rynku - użyteczność, ścieżka cen, punkt równowagi konsumenta, ochrona praw konsumentów. Dochody z pracy - formy zatrudnienia, formy wynagradzania, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto. Dochody ze świadczeń - świadczenia społeczne, system pomocy społecznej, system zabezpieczenia emerytalnego. Dochody z kapitału - sposoby lokowania oszczędności, lokaty pieniężne, lokaty rzeczowe, gra na giełdzie. Wydatki gospodarstwa domowego - rodzaje wydatków, ubezpieczenia gospodarcze: osobowe i majątkowe. Budżet gospodarstwa domowego - zasady konstruowania budżetu, kredyty konsumpcyjne, kredyty mieszkaniowe, racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa domowego, ryzyko.
 • Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie
  Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa - podmioty otoczenia konkurencyjnego, sposoby analizy otoczenia konkurencyjnego. Strategie działania przedsiębiorstwa - strategie rozwoju, strategie konkurencji. Biznesplan - konstrukcja biznesplanu i jego sporządzanie. Forma prawna przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo indywidualne, spółka cywilna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, zakładanie przedsiębiorstwa. Struktury działalności gospodarczej - struktura organizacyjna, struktura kapitałowa, struktura kontraktowa. Finanse przedsiębiorstwa - rachunkowość, bilans przedsiębiorstwa, koszty, przychód, dochód, kondycja finansowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki płynności finansowej. Podejmowanie decyzji
  w przedsiębiorstwie - charakterystyka procesu decyzyjnego, racjonalność decyzji, sposoby podejmowania decyzji, rola informacji w procesie podejmowania decyzji. Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie - dobór pracowników, zatrudnianie pracowników, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika, patologie w kierowaniu ludźmi, funkcje kierownicze, źródła władzy kierowniczej, style kierowania. Ubieganie się o pracę. Kryzys w przedsiębiorstwie i restrukturyzacja.
 • Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego
  Cele społeczne. Wydatki budżetu państwa na cele społeczne. Instytucje pomocy społecznej. Działalność organizacji pozarządowych. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce. Zadania samorządu terytorialnego. Organizacja działalności samorządu terytorialnego. Budżet gminy. Działania przedsiębiorcze w gminie.

Zmienny blok tematyczny ustalany corocznie dla każdej edycji Olimpiady, zawierający problematykę wynikającą z hasła danej edycji.

 


Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)