ZSUHiG --> Przegląd wydarzeń --> Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania

E-Mail Drucken
There are no translations available.

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów ekonomicznych w roku szkolnym 2010/2011

 

§1

 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje o wymaganiach edukacyjnych uczniów oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen :

 • a) uczeń jest informowany na pierwszych zajęciach edukacyjnych
 • b) rodzice są informowani przez wychowawcę na pierwszej wywiadówce
 • c) wymagania edukacyjne są dostępne w bibliotece szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń w pracowni przedmiotowej

 

§2

 I. Cele oceniania

 Celem oceniania uczniów z przedmiotów ekonomicznych jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową i wymaganiami umiejętnościowymi.

 

§3

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. Formy i metody:

 • a)  odpowiedź ustna,
 • b)  zadanie domowe,
 • d) sprawdzian(obejmuje większą partię materiału),
 • e) kartkówka ( wiadomości z trzech ostatnich lekcji),
 • f) test,
 • g) referat
 • h) projekt,
 • i) praca w grupach,
 • j) praca samodzielna np. konkurs, olimpiada , koło zainteresowań,
 • k) pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe,
 • l) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej np. przygotowanie gazetki tematycznej itp.
 • m) aktywność.

                                                   

2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

 •  a) każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym,
 • b) praca klasowa (sprawdzian, test) zapowiedziana jest co najmniej tydzień wcześniej z wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 • c) każda praca klasowa może być poprzedzona lekcją powtórzeniową,
 • d) kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi,
 • e) sprawdzian z więcej niż trzech lekcji musi być zapowiedziany,
 • f) prace pisemne powinny być ocenione w ciągu 14 dni,
 • g) uczeń może być nieprzygotowany w semestrze jeden raz lub więcej wg uznania nauczyciela (zgłasza przed lekcją), z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych,
 • h) zgłoszenie przez ucznia nie przygotowania po wywołaniu do odpowiedzi skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej,
 • i) nie zgłoszony przed lekcją brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, nie uzupełnionego zeszytu, a także nie pisanie na lekcji notatki lub zajmowanie się innymi przedmiotami skutkuje otrzymaniem jednego minusa za każdy ww. fakt ( uzyskanie przez ucznia trzech minusów między prognozami odpowiada ocenie niedostatecznej),
 • j) stwierdzenie przez nauczyciela braku zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną,
 • k) za aktywność na lekcji oraz udział w pracach grupowych (ćwiczeniach) uczeń może otrzymać jednego plusa lub ocenę wg uznania nauczyciela (uzyskanie trzech plusów jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą),
 • l) uczniowie, którzy opuszczą 50% zajęć mogą otrzymać w dzienniku wpis nkl.

 

§5

 

III. Sposoby poprawiania wyników niekorzystnych oraz pomoc uczniom słabym   i zdolnym

 •  a) po każdej pracy klasowej dokonuje się jej omówienia,
 • b) uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe; również mogą poprosić o wyznaczenie dodatkowego terminu odpowiedzi,
 • c) uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu usprawiedliwionej nieobecności, pisze ją lub odpowiada w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,
 • d) uczeń może poprawiać niekorzystny wynik pracy pisemnej w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej,
 • e) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego,
 • f) uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną, powinien ją poprawić w wyznaczonym terminie wg uznania nauczyciela; formę poprawy uczeń ustala z nauczycielem . Nie uzyskanie oceny pozytywnej wpływa istotnie na oceną roczną .
 • g) uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i zajęć wyrównawczych,
 • h) uczeń ma możliwość poprawy wyników poprzez : dodatkową odpowiedź ustną, wykonanie pomocy naukowych, aktywne uczestniczenie w działalności szkolnego klubu europejskiego, klubu przedsiębiorczości oraz w szkolnych i zewnętrznych konkursach i olimpiadach.
 • i) wyżej wymienione formy działalności stanowią również propozycję dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, która pragnie pogłębiać swoją wiedzę.

 

§6

 

 IV. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach uczniów

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodzica.

2. Uczeń jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia.

3. Na prośbę rodzica lub ucznia nauczyciel wpisuje ocenę w zeszycie przedmiotowym.

4.Oceny są systematycznie wpisywane do dziennika elektronicznego , rodzic może w każdej chwili skontrolować postępy w nauce swojego dziecka.

5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe są przekazywane do wglądu uczniom a następnie przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

6. Rodzice są informowani o postępach w nauce swoich dzieci podczas wywiadówek (co najmniej dwie w ciągu roku) oraz na spotkaniach indywidualnych wg harmonogramu.

7. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia, a wychowawca jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. Przewidywane oceny mogą ulec zmianie. Nieobecność ucznia nakłada na niego obowiązek skontaktowania się z nauczycielem w celu poznania oceny. Wychowawca informuje rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej.

 8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

                                                             §7

 V. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena

 

1.Ogólne postanowienia dotyczące tego paragrafu zawarte są w WSO.

2.Ponadto ustala się następujące kryteria:

- uczeń przejawiał pozytywny stosunek do przedmiotu,

- obecność na zajęciach wynosi ok. 90%,

- w ciągu roku szkolnego pojawiły się co najmniej 2 oceny, o którą ubiega się uczeń.

 

 

 


Dzisiaj jest

wtorek, 14 sierpnia 2018

Gościmy

Wir haben 60 Gäste online

Przeszukaj stronę

Polish (Poland)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)